W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. Istotną informacją jest to, że skierowania nie musi wydawać lekarz pracujący w ramach kontraktu z NFZ, ale także honorowane są skierowania z gabinetu prywatnego.

WSKAZANIA:

  • wiek od ukończenia 35 lat (zaznacza się jeśli pacjentka w dniu wykonania badania prenatalnego w danym roku kalendarzowym ukończy 35 lat, nie zależnie od miesiąca urodzenia, w 2021 r Panie od rocznika 1986);
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Pacjentka zostanie objęta programem jeżeli zostanie stwierdzone u niej co najmniej jedno  z powyższych wskazań. Lekarz kierujący zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie wskazanie lub kilka wskazań.