Informacje dotyczące programu badań prenatalnych refundowanych prze NFZ

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG) oraz zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce. W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym.

Tryb włączania do programu

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości oraz dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Istotną informacją jest to, że skierowania nie musi wydawać lekarz pracujący w ramach kontraktu z NFZ, ale także honorowane są skierowania z gabinetu prywatnego.

WSKAZANIA do objęcia programem:

  • wiek od ukończenia 35 lat (zaznacza się jeśli świadczeniobiorca w dniu wykonywania badania prenatalnego w danym roku kalendarzowym ukończy 35 lat, w roku 2021 – wszystkie pacjentki od rocznika 1986, niezależnie od miesiąca urodzenia);
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Pacjentka zostanie objęta programem jeżeli zostanie stwierdzone u niej co najmniej jedno z powyższych wskazań. Lekarz kierujący zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie wskazanie lub kilka wskazań.

Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej wykonywane są:

  • w pierwszym trymestrze ciąży pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży, kiedy wymiar CRL wynosi 45 – 84 mm, są to badania biochemiczne wykonywane wspólnie z badaniem USG, oceną przezierności karku, obecnością kości nosowej i pomiarem stężenia PAPP-A;
  • drugie badanie USG wykonane pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży.